CHARLOTTE DIPANDA - Wei

Oa nde wé mba  mwayé mwa longè èè
O kwadi nde na o ma bè wa kè yé mba bobé éé
Wéya o simsè muléma ayé éé
Na ma pula wéya simsè muléma éé

Até nyambé wé ndé wè na wôndi éé
O kwadi nde na o ma bè wa kè yé mba bobé éé
Wéya o simsè muléma ayé éé
Na ma pula wéya simsè muléma éé
Pula wéya simsè muléma éé
Wéya simsè muléma éé

Ayo ayo ooo, ayo ooh ayo…
O kwadi nde na o ma bè wa kè yé mba bobé éé
Wéya o simsè muléma ayé éé
Na ma pula wéya simsè muléma éé
Pula wéya simsè muléma éé
Wéya simsè muléma éé

Oa nde wé mba  mwayé mwa longè èè
O kwadi nde na o ma bè wa kè yé mba bobé éé
Pula wéya o simsè muléma ayé éé
Na ma pula wéya simsè muléma éé

Até nyambé wé ndé wè na wôndi éé
O kwadi nde na o ma bè wa kè yé mba bobé éé
Wéya o simsè muléma ayé éé
Na ma pula wéya simsè muléma éé
Pula wéya simsè muléma éé
Wéya simsè muléma éé

Ayo ayo ooo, ayo ooh ayo ayo ayo…
O kwadi nde na o ma bè wa kè yé mba bobé éé
Wéya o simsè muléma ayé éé
Na ma pula wéya simsè muléma éé
Pula wéya simsè muléma éé
Wéya simsè muléma éé
...

Hummm ayo ayo ooo, ayo ooh ayo
O kwadi nde na o ma bè wa kè yé mba bobé éé
Wéya o simsè mba muléma ayé éé
Wéya o simsè mba muléma ayé éé