EVALENS NOAH - Na Boa Ndolo

O sengi tè na né o boa, nubé ndé nika 
Ebanja na né o boa, diboa la ndolo 
Di lungisè mba mukoti, tô dâ nasi ma wèlè dâ 
Njong’angô e buki mba 

Na nanga tè bulé éé mba mô na mènè nde oa 
Dudu a wé sô tô, o wèni sô nika aah
Yé wuma sèsè èèh mba mô na mènè nô oa 
Ndolo oo yé pon’i nde ndôti 
 Ayi ooh né ndé o bongèlè oa aah
Ndé oa mô o bangi tè mba, kiyèlè oa pè mulémlém 
Miendé mâ bôbô oa wasé ka njé tè menô 
Moto tô mô asibi o boso ooh a muna tétè èèh

Na nanga tè bulé éé mba mô na mènè nde oa 
Dudu a wé sô tô, o wèni sô nika aah
Yé wuma sèsè èèh mba mô na mènè nô oa 
Ndolo oo yé pon’i nde ndôti éé
 Ayi ooh né ndé o bongèlè oa aah
Ndé oa mô o bangi tè mba, kiyèlè oa pè mulémlém 
Miendé mâ bôbô oa wasé ka njé tè menô 
Moto tô mô asibi o boso ooh a muna tétè èèh

Ayoyo ooh di mendè wô na pèm éé
Ndolo mbalè yé mba bobé éé, nabi wô 
Ndolo mbalè yé mba bobé éé, nabi wô ndé wé 
Ndolo mbalè yé mba bobé éé, nabi wô 
Ndolo mbalè yé mba bobé éé, nabi wô ndé wé
Ndolo mbalè yé mba bobé éé, nabi wô
Ndolo mbalè yé mba bobé éé, nabi wô ndé wé
Ndolo mbalè yé mba bobé éé, nabi wô

Ndolo mbalè yé mba bobé éé, nabi wô ndé wé
Ndolo mbalè yé mba bobé éé, nabi wô
Ndolo mbalè yé mba bobé éé, nabi wô ndé wé
Ndolo mbalè yé mba bobé éé, nabi wô
Ndolo mbalè yé mba bobé éé, nabi wô ndé wé
Ndolo mbalè yé mba bobé éé, nabi wô

Sésé nyé mba muléma éé, sésé nyé mba muléma
Sésé nyé mba muléma éé, sésé nyé mba muléma
A ndolo yé mba bobé éé
Sésé nyé mba muléma éé, sésé nyé mba muléma
Sésé nyé mba muléma éé, sésé nyé mba muléma
A ndolo yé mba bobé éé

Sésé nyé mba muléma éé, sésé nyé mba muléma
Sésé nyé mba muléma éé, sésé nyé mba muléma
A ndolo yé mba bobé éé
Sésé nyé mba muléma éé, sésé nyé mba muléma
Sésé nyé mba muléma éé, sésé nyé mba muléma
A ndolo yé mba bobé éé

Yé mba bobé (A ndolo)
Yé mba bobé (A ndolo)
Yé mba bobé (A ndolo)
Yé mba bobé (A ndolo)
Yé mba bobé (A ndolo yé mba bobé)